The Traveling Kid

Algemene voorwaarden - The Traveling Kid 2024

Artikel 1, Definities

 1. ‘’Verhuurder’’ verwijst naar The traveling kid. Gevestigd op Oudelijn 3, 5032PC te Tilburg. Kvk nummer 90657365
 2. ‘’Huurder’’ verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit
 3. Onder ‘’gehuurde artikelen’’ kunnen alle artikelen worden gezien die op deze website vermeld staan onder huurartikelen en kunnen worden afgesloten volgens een huur overeenkomst
 4. ‘’Email’’ verwijst naar info@thetravelingkid.nl

Artikel 2, Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van The traveling kid en op de Overeenkomst.
 2. The traveling kid is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Huurder hierover schriftelijk informeren.
 3. De algemene voorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.

Artikel 3, Totstandkoming

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Huurder de bestelprocedure via de Website heeft doorlopen en de totstandkoming door The traveling kid schriftelijk is bevestigd.
 2. The traveling kid kan een aanvraag tot een Overeenkomst weigeren zonder keuze nader toe te lichten

Artikel 4, Annulering

 1. Na totstandkoming van een Overeenkomst heeft The traveling kid te allen tijde voorafgaand aan de levering het recht om de Overeenkomst zonder aansprakelijkheid op te zeggen. In dat geval is The traveling kid niet verplicht meer terug te betalen dan de eventuele vooruitbetalingen die al door de Huurder zijn gedaan.
 2. Na totstandkoming van de Overeenkomst is de Huurder gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Annulering van een overeenkomst door Huurder moet schriftelijk worden gemeld. Terugbetaling van de eventueel door Huurder vooruitbetaalde huursom is afhankelijk van het moment van annuleren van de Overeenkomst door Huurder, namelijk:
 • Voor annuleringen tot 21 dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst geldt 100% restitutie van de huursom
 • Voor annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst geldt 50% restitutie van de huursom
 • Voor annuleringen binnen 7 dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst geldt 0% restitutie van de huursom,
 1. De waarborgsom zal bij iedere vorm van annulering volledig terug betaald worden
 2. Schriftelijke Annulering door de Huurder ontvangen na 22:00 uur worden beschouwd als verzonden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 5, Herroepingsrecht

 1. Artikel 6:230p van het burgerlijk wetboek ontzegt het recht op herroeping wanneer er sprake is van een overeenkomst tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien’. Bij aangaan van de Overeenkomst met The traveling kid gaat artikel 6:230P in werking en ontzegt dit huurder op herroepingsrecht.

Artikel 6, Overeenkomst

 1. De Huurder krijgt voor de duur van de Overeenkomst de beschikking over het Gehuurde.
 2. De verhuurder, The traveling kid, blijft te allen tijde eigenaar van het Gehuurde.
 3. De Overeenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de Overeenkomst vermeld is of zoals op een andere manier is overeengekomen. De Overeenkomst vermeldt de dag waarop de huurperiode aanvangt en eindigt.

Artikel 7, Prijzen en betaling

 1. Ingeval The traveling kid een factuur stuurt dient deze te worden betaald binnen vijf werkdagen na versturen van de betalingslink. Na ontvangen van betaling door Huurder zal een definitieve boekingsbevestiging schriftelijk worden verzonden. Wanneer betaling niet heeft plaats gevonden binnen genoemd termijn vervalt de reservering.
 2. De overeengekomen prijzen zijn inclusief btw en overige overheidsheffingen.
 3. Bij de op de Website vermelde prijzen zijn verzendkosten verwerkt. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt, in geval van verzending, van de te maken kosten voor huurder;

3.1 Bij bestellingen <50 euro worden verzend en retourkosten berekend
3.2 Bij bestellingen >50 euro worden alleen retourkosten in rekening gebracht.

 1. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de Huurder zijn bestelling kan bevestigen op de Website aan de Huurder kenbaar gemaakt. 
 2. De Huurder is borg verschuldigd in de gevallen aangegeven op de website. De borg wordt in rekening gebracht bij de Huurder op de eerste factuur. The traveling kid is bevoegd (een deel van) de borg in te houden indien sprake is van een omstandigheid genoemd in de artikelen 9,10 en 12 van de Algemene Voorwaarden gelijk aan de in die artikelen genoemde bedragen. Indien de Huurder het Gehuurde niet retourneert op de Einddatum op een wijze als bedoeld in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden is The traveling kid bevoegd om de gehele borg in te houden. De Huurder krijgt (het resterende deel van) diens borg terug binnen een maand na het einde van de Overeenkomst.
 3. De waarborgsom wordt in principe terugbetaald binnen nadat het gehuurde is ingeleverd. De verhuurder mag de dan nog openstaande kosten verrekenen.
 4. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Als de schade hoger is dan de waarborgsom zal de huurder het verschil bij betalen. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is om welk schadebedrag het gaat. Het terugbetalen gebeurt binnen 30 dagen.
 5. Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt blijft huurder volledig aanspraken voor de schade
 6. The traveling kid behoudt zich het recht voor om de prijs van het Gehuurde te wijzigen indien de factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder deze factoren zijn onder meer begrepen: heffingen zoals belastingen en inflatie. The traveling kid maakt wijzigingen minimaal dertig dagen vóór de ingangsdatum schriftelijk aan de Huurder bekend. Indien de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst en de Huurder een Consument is, staat het de Huurder vrij om de Overeenkomst op deze grond te ontbinden.

Als huurder het gehuurde niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de volledige huurperiode in rekening brengen voor elke dag dat het gehuurde te laat terug komt. Daarnaast mag de verhuurder de daghuurprijs verhogen met maximaal 50% per dag voor elke dag te laat. Als het onmogelijk is en blijft het gehuurde terug te geven, dan wordt een hogere huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs zal niet worden doorberekend bij overmacht.

Artikel 8, Levering van het Gehuurde

 1. The traveling kid (i) stuurt het Gehuurde op naar (ii) of levert het Gehuurde af op het door de Huurder opgegeven adres. De Huurder kan het Gehuurde ook ophalen, mits vooraf afgesproken, op het postadres zoals omschreven bij definities.
 2. The traveling kid is verantwoordelijk voor tijdig versturen van producten, producten moeten zijn ontvangen op de eerste huurdag zoals afgesproken in Overeenkomst.
 3. The traveling kid kan niet aansprakelijk worden gesteld bij niet tijdig ontvangen van producten door Huurder bij overmacht. Denk hierbij aan brand danwel stormschade bij opslag of vertragingen die niet te verwachten zijn bij verzendbedrijven

Indien The traveling kid het Gehuurde niet binnen het afgesproken termijn kan leveren, dan stelt The traveling kid de Huurder daarvan per e-mail op de hoogte

Artikel 9, Verplichtingen verhuurder

 1. The traveling kid levert het Gehuurde conform overeenkomst schoon, goed onderhouden en voor zover kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
 2. The traveling kid geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van: – de huurtermijn – de huursom, de wijze van betalen, de mogelijk bijkomende kosten, de eventuele waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid. De waarborgsom kan niet contant worden betaald en dient tezamen met huurprijs van verhuurartikelen betaald te worden.
 3. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan zal The traveling kid kosteloos een nieuw product leveren dat minstens gelijk is aan eerder overeengekomen product of de prijs van het gebrekkige product crediteren, waarbij de klant het product retour zendt.
 4. The traveling kid inspecteert het Gehuurde bij inlevering op compleetheid en eventuele schade. Gebruikers schade zoals zeer lichte krasjes en vlekken ter grote van een 10-cent euro munt zijn uitgesloten van schades

Artikel 10, Verplichtingen huurder

 1. De Huurder is gehouden om medewerking te verlenen aan The traveling kid en om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan The traveling kid verstrekte gegevens, ook indien die gegevens via een derde aan The traveling kid worden aangeleverd. The traveling kid mag in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie vertrouwen.
 3. Het Gehuurde is bestemd voor persoonlijk gebruik, dat wil zeggen voor gebruik door de personen die tot het huishouden van de Huurder behoren. Het is daarom niet toegestaan het Gehuurde aan iemand te verkopen, door te geven of door iemand anders te laten gebruiken dan de hiervoor bedoelde personen.
 4. De Huurder dient om te gaan met het Gehuurde zoals het een goede Huurder betaamt. Hij dient het Gehuurde overeenkomstig de bestemming, Gebruiksvoorwaarden en de Aanwijzingen te gebruiken en geen materiële schade aan het Gehuurde aan te brengen.
 5. De Huurder mag geen wijzigingen van welke aard dan ook aanbrengen aan het Gehuurde, in het bijzonder is het de Huurder niet toegestaan om verbeteringen aan te brengen, etiketten te verwijderen of reparaties te verrichten ten aanzien van het Gehuurde.
 6. Na de duur van de Overeenkomst is de Huurder gehouden het Gehuurde in oorspronkelijke staat aan The traveling kid te retourneren.
 7. Het is de Huurder toegestaan met het Gehuurde naar andere landen te reizen
 8. Huurder moet het gehuurde schoon terug geven. Doet huurder dit niet, dan kunnen de reële schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Onze artikelen zijn niet verzekerd tegen diefstal of schades. Bij diefstal, verlies of schade is de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en de daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 11, Niet nakomen verplichtingen door huurder

 1. The traveling kid is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Huurder, indien:
 • De Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
 • De Huurder het Gehuurde gebruikt in strijd met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden of de Aanwijzingen;
 • ten laste van de Huurder beslag wordt gelegd op het Gehuurde;
 • De Huurder naar het oordeel van The traveling kid misbruik maakt van het Gehuurde of van de dienstverlening van The traveling kid
 • De Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan The traveling kid.

Artikel 12, Instructies huurder

 1. Is het gehuurde zichtbaar kapot, heeft het gehuurde iets beschadigd, is het gehuurde ernstig vervuild of raakt het gehuurde of onderdelen hiervan vermist,, dan moet huurder deze instructies opvolgen;
 • Huurder informeert de verhuurder hierover binnen 24 uur na ontstaan schade of vermissing per email en voegt foto van schade of vervuiling toe aan email;
 • huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt;
 • huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;
 • huurder neemt de beschadigde artikelen mee terug bij einde huur periode.
  1. Het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen bij verlies. In dit soort gevallen heeft de huurder een inspanningsverplichting. 
 1. Bij vermissing of diefstal van het gehuurde is huurder daarnaast verplicht:
  • om melding te doen bij de politie ter plaatse;
  • om zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend aangifteformulier aan verhuurder over te leggen.

Huurartikelen mogen alleen met water schoongemaakt worden bij oppervlakkige vervuiling. Het is niet toegestaan, mits schriftelijk aangegeven door The traveling kid, om (chemische) wasmiddelen te gebruiken.

Artikel 13, Aansprakelijkheid

 1. Elke partij is aansprakelijk voor schade die door de andere partij is geleden in verband met deze overeenkomst, voor zover die partij aansprakelijk is voor deze schade onder de toepasselijke wetgeving.
 2. In de gevallen als genoemd in Afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is tevens de Producent aansprakelijk voor schade die wordt geleden.
 3. The traveling kid kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
 • een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven
 • enige daad of nalatigheid van de klant.
 1. The traveling kid is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke niet beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
 2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. The traveling kid is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
 3. The traveling kid is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat The traveling kid is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de Huurder verkeerd opgeven van een afleveradres.
 4. The traveling kid is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 5. Indien The traveling kid aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van The traveling kid beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van The traveling kid of haar ondergeschikten.
 7. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 10 en 12 wel of niet heeft gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden.
 8. Indien sprake is van schade en slijtage aan het Gehuurde anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van The traveling kid dan behoudt The traveling kid zich het recht voor om de kosten, tot maximaal 85% van de nieuwprijs van het Gehuurde, van vervanging of herstel te verhalen op de Huurder.

In geval van schade wordt het schadebedrag van het Gehuurde verrekend met de waarborgsom. Indien de schade hoger is dan de waarborgsom dan zal de Huurder het verschil bijbetalen. De terugbetaling zal plaatsvinden zodra duidelijk is om welk schadebedrag het gaat. De terugbetaling vindt uiterlijk binnen 30 dagen plaatst

Artikel 14, Melden van schade na ontvangst

 1. De Huurder dient het Gehuurde direct na levering te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de huurder (alvorens over te gaan tot terugzending aan The traveling kid) deze gebreken onmiddellijk via het e-mailadres info@thetravelingkid.nl te melden.
 2. Indien het pakket met daarin de bestelling door de postbezorger aan de klant wordt aangeboden en het pakket is beschadigd, dan dient de klant het pakket niet te accepteren en het pakket niet in ontvangst te nemen. De klant heeft geen recht op compensatie of schadevergoeding indien er sprake is van transportschade en de klant het pakket wel heeft geaccepteerd en in ontvangst heeft genomen

Artikel 15 – Looptijd en einde Overeenkomst

 1. Het Gehuurde wordt voor een vooraf afgesproken tijd gehuurd, en eindigt zoals aangegeven op de overeenkomst.
 2. Het Gehuurde dient uiterlijk op de Einddatum van de Overeenkomst (i) ter verzending te worden aangeboden bij een postbedrijf, (ii) opgehaald te zijn door The traveling kid of (iii) teruggebracht te zijn door de Huurder op de door The traveling kid aangegeven locatie. De Huurder draagt de verzendkosten voor het retourneren van het Gehuurde.

Artikel 16, Klachtenprocedure

 1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen via het e-mailadres info@thetraveling kid. The traveling kid dient binnen 48 uur schriftelijk een reactie te geven mits er sprake is van artikel 16 lid 2
 2. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de huurder gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.
 3. Klachten worden door The traveling kid in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.
 4. De huurder dient The traveling kid de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.
 5. Als de klacht niet kan worden opgelost heeft de Huurder het recht om de klacht voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie op http://ec.europa.eu/odr.
 6. Indien The traveling kid meent dat een klacht gegrond is, dan heeft The traveling kid de mogelijkheid het Gehuurde kosteloos te vervangen of, indien vervanging niet mogelijk is, de Huurder een vergoeding te bieden van maximaal het door de Huurder betaalde factuurbedrag in verband met het Gehuurde en het Gehuurde terug te nemen.

Artikel 17, Persoonsgegevens en privacy beleid

 1. Na het aangaan van een Overeenkomst met The traveling kid worden de gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand van The traveling kid. The traveling kid is gehouden aan de Nederlandse wet, met inbegrip van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal de gegevens van de Huurder niet verstrekken aan derden, tenzij dit voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is of wetgeving The traveling kid daartoe verplicht.

Artikel 18, Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. Indien dwingend rechterlijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Breda bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen verhuurder en de huurder.
Scroll naar boven